Cykelväg mellan Enhammar - Märinge by - Sanda - Björktorp

Inlämnad av:

Roger Svensson, 2014-04-21 20:27

Slutdatum:

2014-10-18

(För att se förslaget i sin helhet läs igenom de bifogade dokumenten.)

Om man går eller cyklar över Tosteröbron och har för avsikt att ta sig till Märinge by, Märinge gård och vidare mot Sanda och Björktorp går det skapligt så länge man håller sig på det lokala gatunätet inom kommundelen Abborrberget upp till övergångsstället vid Enhammar. Där upphör nämligen kommunens väghållningsansvar och med det även gång- och cykelvägar samt belysning. Mörkret breder ut sig och trafikfaran ökar dramatiskt för de kommuninvånare som törs ge sig på att cykla eller gå längs vägen.

Några smärre kompletteringar t ex med uppmålning av en cykelbana på lämplig lokalgata inom Abborrberget och diverse justeringar fram till övergångsstället vid Enhammar samt skyltning med cykelbana skulle räcka för att åstadkomma en bra gång- och cykelvägsförbindelse från Tosteröbron till Enhammar.

Den fortsatta färden från Enhammar på cykel eller gående mot Märinge, Sanda och Björktorp får ske på en smal, krokig och delvis backig väg utan vägbelysning. Här finns således stora möjligheter till förbättringar. Vi föreslår därför att kommunen lägger in en gång- och cykelväg till Märinge och Sanda samt Björktorp i sin planering för ett kommunövergripande gång- och cykelvägnät samt lägger in projektet i den nya översiktsplanen.

Etappindelning

Första utbyggnadsetappen från Enhammar till infartsvägen vid Märinge by är ca 2,2 km lång och gång- och cykelvägen förläggs lämpligen fristående från vägen för att underlätta placeringen i höjd och sida. Gång- och cykelvägen förläggs väster och söder om aktuell gata och får smalnas av vid viadukten under väg 55 (se kartbilagor 1,2 och 3). Den aktuella placeringen gör att endast ägaren till fastigheten Stenby 1:17 berörs av markintrång i denna första etapp. Gång- och cykelvägen kan göras 2,5 meter bred och i kanten bör man lägga ner tomrör för eventuell framtida vägbelysning , dragning av stadsnät mm. Kostnaden skulle enligt en översiktlig beräkning hamna på runt 4,0 milj kronor. Eftersom gång- och cykelvägen ligger längs en väg där Trafikverket är väghållare kan verket delfinansiera utbyggnaden (se nedan)

En förlängning från Märinge by till Märinge gård innebär en utbyggnad av med ytterligare drygt 300 meter och till Sanda är det ytterligare ca 2,5 km. Den totala sträckan Enhammar – Sanda är således ca 5 km vilket motsvarar en anläggningskostnad på ca 9 milj kronor exklusive marklösen.

För att se förslaget i sin helhet läs igenom de bifogade dokumenten.

Märinge By Samfällighetsförening

Bifogade filer

Förslag till ny gång- och cykelväg.docx (19 KB)

kartbilaga_1.gif (1,42 MB)

kartbilaga_2.gif (1,41 MB)

kartbilaga_3.gif (755 KB)

Meddelanden från kommunen

E-förslaget om att införa en cykelväg mellan Enhammar - Märinge by - Sanda - Björktorp har nu fått stöd av fler än 30 stycken. Kommunfullmäktiges presidium har behandlat det på sitt senaste möte och beslutade att skicka det till teknik- och fritidsnämnden för vidare politisk beredning.

Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 december 2014, TFN § 133, där de beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för att utreda möjligheten till anläggning av en cykelväg mellan Enhammar-Märinge by-Sanda-Björktorp. Resultatet av utredningen ska redovisas senast 2015-12-31.

 

Inlämnad av den 2014-09-12 16:47
Uppdaterad av den 2014-12-19 14:13


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

171 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

171

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Bättre cykelställ i anslutning till Slottsbrinkens busshållsplats

1 underskrifter

Hållbar utveckling

1 underskrifter

Solpaneler

17 underskrifter

2702 underskrifter på totalt 132 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av