Cykelväg Solberga - Merlänna

Inlämnad av:

Carina Källkvist, 2014-07-30 20:21

Slutdatum:

2014-10-28

Förslaget utgör att anlägga en cykelväg mellan Solberga (E20) och Merlänna, för att på så vis skapa ett sammanhängande cykelstråk mellan Merlänna och Strängnäs.

Detta förslag är angeläget eftersom det inte är acceptabelt för oskyddade trafikanter att färdas på RV 55. Det finns ingen vägren och hastigheten är 80 km/h. Oskyddade trafikanter dödas eller skadas allvarligt vid hastigheter på 50 km/h. Att hänvisa cyklister till RV 55 är alltså inte förenligt med den gällande nollvisionen för trafiksäkerhet. Alternativa gena cykelvägar till Strängnäs saknas från Merlänna med omnejd. Enda transportalternativet för barn och unga utan körkort är buss, vilken har låg turtäthet. En cykelväg skulle också uppmuntra till att överflytta bilpendling till cykelpendling. Strängnäs resecentrum är en given målpunkt, men då det överlägset mest praktiska alternativet idag är bil fortsätter många hela resan med bil, istället för att byta till tåg i Strängnäs. För ett hållbart samhälle är cykel det absolut bästa transportmedlet.

Cykelvägen kan med fördel anläggas med grusslitlager för att minska på kostnaderna. Sträckningen följer förslagsvis RV 55, men då vissa partier kan vara geotekniskt dåliga (t.ex. i anslutningen till Lännasjön) borde alternativa sträckningar utredas. Mitt förslag är att kommunen åtminstone genomför en förstudie för att utreda möjliga sträckningar, underlag och kostnader. Möjligheter till eventuell samfinansiering med Trafikverket bör även behandlas. 

Strängnäs kommun marknadsförs med sin slogan "Dynamisk idyll". Om man menar allvar med att följa den inriktningen är det viktigt att möjliggöra för en positiv utveckling även på landsbygden, och inte bara i de centrala tätorterna. Merlänna är den mest idylliska plats jag kan tänka mig, och expansionsplaner finns i och med de två pågående detaljplanerna Länna strand och Söderlänna äng. Därmed borde nyttjandeunderlaget för en cykelväg vara god.

Meddelanden från kommunen

Förslaget har nu fått fler än 30 röster och kommer behandlas av politiken. Förslaget har varit upp på kommunfullmäktiges presidium där presidiet beslutade att lämna förslaget till teknik- och fritidsnämnden för beslut.

Teknik- och fritidsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 10 december 2014, TFN § 134, där de beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för att utreda möjligheten till anläggning av en cykelväg mellan Enhammar-Märinge by-Sanda-Björktorp. Resultatet av utredningen ska redovisas senast 2015-12-31.

Inlämnad av den 2014-10-23 11:34
Uppdaterad av den 2014-12-19 14:14


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

75 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

75

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Bättre cykelställ i anslutning till Slottsbrinkens busshållsplats

1 underskrifter

Hållbar utveckling

1 underskrifter

Solpaneler

17 underskrifter

2702 underskrifter på totalt 132 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av