Trafiksäker gång- och cykelväg längs väg 55 till Eskils källa och korsningen väg 900 (f.d. E20)

Inlämnad av:

Christina Nilsson Löw, 2019-11-03 18:09

Slutdatum:

2020-02-01

Trafikverket har presenterat en trafiksäker lösning men som en del av utredning av ”Gång och cykelväg Härad-Strängnäs. Objekt :151020” Ordförandebeslut har tagits i Teknik-och Fritidsnämnden som meddelat Trafikverket att projektet avslutats av ekonomiska skäl. Trafikverket skulle ansvara för projektet men kommunen skulle behöva bidra med halva kostnaden (14 000 000:-). Trafikverkets rubrik i ärendet anser vi vara missvisande eftersom enbart korsningen är aktuell, men ingår i utredning för ”Gång- och cykelväg Härad – Strängnäs. Vi vill att ärendet lyfts till Fullmäktige. Förslaget till åtgärd berör stora delar av kommunen och korsningen är extremt farlig, vilket även är Trafikverkets åsikt.

 

BAKGRUND

Under ett flertal år har frågan om cykelväg mellan Härad och Strängnäs varit aktuell. Redan vid planeringen av byggandet av motorvägen påpekades att korsningen vid 55:an och f.d. E20 skulle bli en mycket farlig korsning. Trafikintensiteten på väg  900 blev lägre men högre på väg 55 och korsningen är riskabel. Synpunkter har under årens lopp lämnats i samband översiktsplan och detaljplaner samt i samband med Arsenalens öppnande.

Våren 2012 ville politikerna möta invånarna i Härad. Återigen lyftes frågan. Kommunen ansåg då att  frågan var angelägen. Samma höst lyftes frågan i ”Idéfabrik” och ”Idécafé” som anordnades av kommunen.

I Översiktsplanen Strängnäs stad – Härad, framgår att Härad är en utvecklingsnod och nybyggnation skall ske från Härad mot Strängnäs och från Strängnäs mot Härad.

I grönplanen från 2009 kan man läsa bl.a. i: ” Riktlinjer för Härad:  Genom en successiv utbyggnad av en gång- och cykelväg mellan Härad och Eldsund ska Härad länkas till Strängnäs stråksystem. Tillgängligheten mellan ortsdelarna (med gamla E20 som en barriär) ska i framtiden förbättras”

I januari 2016 togs detaljplan för Näsbyholm 3:39, del av Sanbacksvägen. Cykelväg mot Strängnäs finns med i planen från Åsvägen (i samhället) till ån i närheten av Arsenalen. Finns ytterligare två byggplaner på gång i Härad (Kumlaberget). Samtidigt byggs det också i Eldsund. Kraftig ökning av boende i områdena kommer att innebär mer trafik, både motortrafik men också cykeltrafik (antalet el cyklar ökar) och fler gående.

Sommaren 2016 bjöd Trafikverket in för diskussion om cykelväg från Härad. Man påbörjade mötet med att det fanns vissa svårigheter att hitta en lösning över tunneln i centrala Härad på väg 900 och att bredda vägen i Härad. Detaljplanen för Härad var då tagen så vi förstod ingenting och frågade om det skulle bli två cykelvägar. Framkom då att Trafikverket inte visste att en ny detaljplan fastställts och var upprörda att de inte fått vetskap om detta och att kommunens representant inte kom till mötet. Vi hade ett längre samtal om cykelvägen i nya detaljplanen och rondellen som skulle byggas vid Vattuvägen/väg 900 samt busshållplatsen vid T-korsning och kom överens om att det var korsningen vid väg 55/väg 900 som berör stora delar av Strängnäs och även Härad som skulle prioriteras eftersom den bedöms som mycket farlig. När det börjar bli färdigbyggt i Härad skulle man undersöka hur den planerade cykelvägen inom området kan anslutas till väg 900 och vilka lösningar som kan behövas då.

Referenser:

 GRANSKNINGSHANDLING Gång- och cykelväg Härad – Strängnäs, Strängnäs kommun, Södermanlands län Plan- och miljöbeskrivning tillhörande vägplan, 2018-11-30 Objekt: 151020 : https://www.trafikverket.se/contentassets/f61d5715531f4d2593a589384c471706/plan-och_miljobeskrivning_gh_strangnas.pdf?fbclid=IwAR0iMBLEE987iguZn9nnf6uAAqHZnWrpcgU3vk2w8juE0gM0cPN352skcRc

Fördjupad översiktsplan Strängnäs stad – Härad:  https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/fordjupningar-av-oversiktsplanen/fordjupad-oversiktsplan-strangnas-stad---harad

Grönplan Strängnäs stad- Härad: https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/gronplaner/gronplan-del-b1-strangnas-stad---harad http://karta.strangnas.se/arkiv/dp/0486-P16-5.pdf   

Detaljplan Härad: http://karta.strangnas.se/arkiv/dp/0486-P16-5.pdf

Bifogade filer

cykelväg, korsning vid gamla E 20.docx (15 KB)

Meddelanden från kommunen

Förslaget kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16. Kommunfullmäktige kommer då att besluta om vilken kommunal nämnd som lämpligen bör yttra sig i ärendet eller vilken nämnd som lämpligen själv får rätt att slutligt avgöra ditt e-förslag.

Observera att slutgiltigt beslut inte kommer att fattas på detta sammanträde.

Inlämnad av den 2019-11-26 10:47


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

60 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

60

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

33 underskrifter

Övernattning

0 underskrifter

Cykelbana: Merlänna - Norrlänna - Strängnäs

36 underskrifter

2178 underskrifter på totalt 113 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av