Medborgarförslag avseende exploatering av fastigheterna Strängnäs 2:59 och Strängnäs 2:60

Inlämnad av:

Carmen Cornelyn, 2023-09-20 15:15

Slutdatum:

2023-12-19

Enligt detaljplan Strängnäs 2:3 del av, ?Sidöparken? i Strängnäs, Strängnäs kommun (Dnr SBN/2015:132-214)  har kommunen beslutat om exploatering av fastigheterna Strängnäs 2:59 och 2:60. Fastigheterna är belägna vid Soldatvägen strax intill Mälaren och angränsar till Bo Setterlinds huset samt bostadsrättsföreningen Sjöparken. Fastigheterna är de enda naturområden som finns kvar efter två stora exploateringar som skett under de senaste åren. 

Vi som undertecknar medborgarförslaget är boende i direkt anslutning till förevarande fastigheter och vi har full förståelse för att en inflyttningskommun som Strängnäs har behov av nyproduktion för att kunna erbjuda attraktiva boenden. Vi har dock ett önskemål om att kommunen omprövar detaljplanebeslutet från 2015 för rubricerade fastighter. Skälen för detta är följande. 

Markområdet mellan Sidövägen-Soldatvägen har bebyggts med sju höga huskroppar, bara några meter från Mälarens strand. Det minimala naturområdet som nu finns kvar - fastigheterna 2:59 och 2:60 - skulle kunna bli en oas och en naturpark för nuvarande och kommande generationer. Genom detta skulle också mångfalden i vår närmiljö bevaras med bland annat ekar, vildkaprifol och fåglar samt smådjur som tagit sin tillflykt till detta område i samband senaste byggnationen.

Vidare är Soldatvägen redan idag överbelastad och har en ansträngd trafiksituation, särskilt vid mötande trafik och det är inte ovanligt att ett av fordonen vid dessa tillfällen måste backa. Infarterna till de berörda fastigheterna 
2:59 och 2:60 kommer att hamna i kurvan av och i korsningen mellan Soldatvägen och gångstigen mot strandpromenaden. Detta kommer att försämra den redan svåra trafiksituationen och utgöra en risk för trafikanterna. På en sträcka om cirka 300 meter trafikeras dagligen minst 130 fordon.  

Vi vill särskilt understryka att sedan detaljplanen fastställdes 2015 har ytterligare forskningsresultat publicerats om betydelsen av grönområden i vår närmiljö och de positiva effekter de har på vår hälsa och välbefinnande. Vikten av grönområden i direkt anslutning till boende utgör ett starkt incitament för inflyttning till vår kommun vilket många av de boende i brf Sjöparken kan vittna om. Detta bekräftas även av etablerade Strängnäsbor som har haft och har synpunkter över tätheten rörande dessa två nybyggnationer längs Mälaren. Förhoppningsvis utgör detta tillräckligt vägande skäl för att kommunen ska avstå ifrån verkställigheten för rubricerade fastigheterna i detaljplanen.

Bifogade filer

IMG-7309.png (20,53 MB)

Meddelanden från kommunen

Strängnäs kommun har idag via post mottagit 73 röster tillhörande inlämnat e-förslag. Förslaget kommer att hanteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 oktober. Observera att kommunfullmäktige endast har att ta ställning till om förslaget ska väckas för politisk hantering vid det här tillfället, slutligt beslut fattas därefter senast inom ett år från fullmäktiges sammanträde.

Inlämnad av Erica Thorsén den 2023-09-28 15:32


Underskrifter

Det här förslaget är avslutad.

7 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

7

underskrifter

Visa alla underskrifter

Kontakt

Delta och påverka!
Moderator

Kansliavdelningen
Strängnäs kommun
0152-291 00
moderator.eforslag@strangnas.se


Länkar:
Riktlinjer för e-förslag

 

Dela

Senaste förslagen

Anpassad grundskola - parkeringsmöjligheter och plats för avlämning/hämtning

33 underskrifter

Övernattning

0 underskrifter

Cykelbana: Merlänna - Norrlänna - Strängnäs

36 underskrifter

2178 underskrifter på totalt 113 förslag

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

Portalen levererad av